برچسب: فروش پلیمر مایع کرج

  • مرکز فروش پلیمر کرج

    مرکز فروش پلیمر کرج     مرکز فروش پلیمر کرج بر این اساس، پیوند لیگاندهای آلی مزدوج به POM از طریق برهمکنش‌های غیرمعمول آنیون-π POM می‌تواند بهبود انتقال الکترونیکی در حالی که ساختارهای مربوطه را حفظ می کند تا به طور قابل توجهی خواص اکسیداسیون و کاهش هیبریدها را تغییر دهد. برای این مواد هیبریدی […]