پلی ایتلن سبک

پلی ایتلن سبک               پلی ایتلن سبک یک بزرگ مولکول بهنام بسپار و پلیمر و پلاستیک  هست . که از تکرار مونومر تشکیل می شود . پلی به معنای چند و مر به معنای بخش است . که ریشه در زبان یونانی دارد ‌. تشکیل دهنده های آن مونومر… ادامه خواندن پلی ایتلن سبک