برچسب: قیمت پلیمر تبریز

  • مرکز فروش پلیمر تبریز

    مرکز فروش پلیمر تبریز     مرکز فروش پلیمر تبریز فرآیند فوق فوتوکاتالیست های مورد استفاده پس از سانتریفیوژ برای آزمایش های بازیافت جمع آوری شدند. پس از اتمام هر تکرار، فوتوکاتالیست ها جمع آوری شده و با آب مقطر شسته شدند و در دمای 80 درجه سانتی گراد به مدت 10 ساعت خشک می […]